Thứ tự phân chia tài sản của doanh nghiệp khi bị tuyên bố phá sản

Thứ tự phân chia tài sản của doanh nghiệp khi bị tuyên bố phá sản

Quy định về phân chia tài sản của doanh nghiệp khi bị tuyên bố phá sản 

Luật phá sản 2014 quy định thứ tự phân chia tài sản khi doanh nghiệp phá sản như sau:

“Điều 54. Thứ tự phân chia tài sản

 1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:
 2. a) Chi phí phá sản;
 3. b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;
 4. c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 5. d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.”

Phân chia tài sản của doanh nghiệp khi bị tuyên bố phá sản trong trường hợp tài sản còn dư

Cũng tại Điều 54 Luật phá sản 2014, Khoản 2 quy định:

“Điều 54 Thứ tự phân chia tài sản

….

 1. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:
 2. a) Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;
 3. b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;
 4. c) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 5. d) Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;

đ) Thành viên của Công ty hợp danh.

 1. Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.”

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề thứ tự phân chia tài sản của doanh nghiệp khi bị tuyên bố phá sản mà chúng tôi thông tin, giải đáp cho quý khách hàng.

Copyright © 2020 - Flapec.