Thay đổi người phụ thuộc

Thay đổi người phụ thuộc

=> Căn cứ:

– Tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

=> Theo đó:

– Trường hợp trong năm tính thuế 2018, người nộp thuế (là mẹ) đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con thì tiếp tục thực hiện giảm trừ gia cảnh đến hết năm.

– Trường hợp người nộp thuế (là bố) muốn tính giảm trừ gia cảnh cho con thì thực hiện thủ tục đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc theo hướng dẫn tại Tiết h.2.1.1.2, Điểm h, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên để được tính giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập chịu thuế từ năm 2019.

– Thủ tục: Muốn thay đổi NPT thì vào HTKK -> Thuế TNCN -> Bảng tổng hợp đăng kí NPT Giảm trừ gia cảnh ->Trên mục II: đăng ký thay đổi về người phụ thuộc: cập nhật số liệu đối tượng cần thay đổi NPT vào và nộp qua cổng điện tử

=> Chi tiết:

– Công văn 3850/TCT-TNCN ngày 10/10/2018 Về việc đăng ký giảm trừ gia cách người phụ thuộc.

 

Copyright © 2020 - Flapec.