Điều lệ công ty phải có những nội dung gì?

Điều lệ công ty phải có những nội dung gì?

Điều lệ công ty là thỏa thuận chung của tất cả các thành viên trong công ty về hoạt động và quản lý công ty. Ngoài ra đây cũng được xem là bản cam kết của tất cả thành viên của công ty đối với người sáng lập. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014 thì Điều lệ công ty bao gồm những nội dung sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có)
 • Ngành, nghề kinh doanh. Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần
 • Cơ cấu tổ chức quản lý. Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên
 • Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Điều lệ của công ty là quy định đầu tiên của công ty khi có các tranh chấp xảy ra. Đây là cơ sở để đề ra phương hướng giải quyết cho các vấn đề phát sinh khi hoạt động của doanh nghiệp. Do đó việc thiết lập Điều lệ công ty có vai trò vô cùng quan trọng vì nó ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của công ty.

Copyright © 2020 - Flapec.